Ni VeriStand | 下载,Download
最新消息:网盘下载利器JDownloader--|--发布资讯--|--解压出错.密码问题

标签:Ni VeriStand

Ni VeriStand 2017
CAX/EDA

Ni VeriStand 2017

Software 1年前 (2017-07-03) 0评论

VeriStand​是​一个​运行​时​可​编辑​的​软件​环境,​用于​配置​实​时​测试​应用,​包括​I/​O​接口、​触发、​监​控、​仿真​支持​激励​生成​和​报警​条件​响应。 Ni VeriStand 2017 | 8.3 Gb Na...